Наукові публікації

Свідоцтва авторського права, наукові статті та участь у конференціях

Свідоцтва авторського права

 • Комп’ютерна програма «Розробка оптимізованих технологічних рішень у свинарстві шляхом комп’ютерного моделювання виробничих процесів» - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 12.11.2021 №109438

 • Комп’ютерна програма «Визначення показників мікроклімату залежно від кількості і маси поголів’я та температури у приміщенні» - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 22.02.2021 №102755

 • Комп’ютерна програма «Комплексна оцінка племінних і продуктивних якостей свиней полтавської та української м’ясних порід» - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 22.02.2021 №102754

 • Комп'ютерна програма "Багатоваріантна система тестування "Проведення самопідготовки і контролю знань студентів третього курсу стоматологічного факультету до ліцензійного Міністерського іспиту "Крок 1" (Стоматологія)" - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 27.06.2017 №72514

 • Комп'ютерна програма "Система тестування "Проведення самопідготовки і контролю знань студентів третього курсу медичного факультету до ліцензійного Міністерського іспиту "Крок 1" (Загальна лікарська підготовка)" - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 18.05.2017 №72058

 • «Комп’ютерна програма «Навчально-демонстраційна програма «Комплексна оцінка племінних і продуктивних якостей овець різних порід» - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 15.05.2015 №59678

 • «Комп’ютерна програма «Навчально-демонстраційна програма «Комплексна оцінка племінних і продуктивних якостей великої рогатої худоби» - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 15.05.2015 №59677

 • Навчально-демонстраційна програма «Комплексна оцінка племінних і продуктивних якостей свиней» - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, №58812 від 26.02.2015

 • «Комп’ютерна програма «Навчально-демонстраційна програма «Комплексна оцінка племінних і продуктивних якостей коней різних порід» - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 26.02.2015 №58811

Наукові статті

 • Search of the optimized decisions on a selection of parameters and volumes of production of pig breeding products (Пошук оптимізованих рішень вибору параметрів та обсягів виробництва продукції свинарства на потоковій основі) - Theoretical and practical aspects of the development of the european research area Monograph Riga, Latvia 2020 Publishing House “Baltija Publishing”, 2020.- p. 167 - 190

 • Пошук оптимізованих рішень при розробці технології виробництва продукції свинарства в державному підприємстві «Дослідне господарство «Драбівське» - Зернові культури. Том 4. № 1. 2020. С. 190–196. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0125

 • Пошук оптимізованих рішень при розробці проекту з виробництва продукції свинарства потужністю 24 тис. голів у рік - Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Тваринництво», випуск 1-2 (36-37), 2019.-С.47-53.

 • Сучасні підходи у визначенні технологічних параметрів та розробці нових об’ємно-планувальних рішень реконструкції свинарських приміщень - Зернові культури. Том 3. № 2. 2019. С. 369–376. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0098

 • Значення, безпека та захист інформаційних ресурсів у тваринництві - Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Свинарство», вип. 73.- 2019.- С. 32 - 38

 • Пошук оптимізованих рішень при розробці технології виробництва продукції свинарства в ДП«ДГ «Відродження» - Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Свинарство», вип. 73.- 2019.- С.22 – 31.

 • Использование информационных технологий при переводе свиноферм с туровой на потоковую систему производства свинины - Сборник трудов «Зоотехническая наука Беларуси», 2018.- т.53.- ч.2.- С. 134-142.

 • Использование информационных технологий в вопросах воздухообмена свиноводческих помещений - Сборник научн.трудов по материалам ХХY Международной научно-практической конференции «Перспективы развития свиноводства стран СНГ» г. Жодино, 23-24 августа 2018 г.- Минск, Белорусская наука, 2018.- С.238-242.

 • Використання сучасних інформаційних технологій при переведенні підприємств з виробництва продукції свинарства на потокову систему отримання опоросів - Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Свинарство», вип. 71.- 2018.- С. 9-17

 • Використання сучасних інформаційних технологій у сільському господарстві - Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Свинарство», вип. 70.- 2017.- С. 43-50

 • Розробка механізму визначення енергетичних витрат різних технологічних груп свиней залежно від умов утримання та мікроклімату - Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Свинарство», вип. 70.- 2017.- С. 36-43

Участь у конференціях

 • Розробка технології переводу свиноферми з турової на потокову систему отримання опоросів - X Международная научно-практическая конференция SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY Methuen Publishing House (Ottawa, Canada). 11-12 ноября 2021

 • Використання комп’ютерного моделювання при розробці двоплощадної технології виробництва продукції свинарства - The II International scientific and practical conference «Education and science of today: Intersectoral issues and development of sciences» October 29, 2021 • Cambridge, UK.- «P.C. Publishing House» Volume 1.- 2021- р. 65-67.

 • Особенности технологии перевода свиноферм с туровой на потоковую систему получения опоросов Материалы XXIV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». Горки. БГСХА ч.2. 2021.С.27-31.

 • Разработка технологии производства продукции свиноводства с использованием компьютерного моделирования Материалы XXIV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». Горки. БГСХА ч.2. 2021С.23-27

 • Застосування засобів комп’ютерного моделювання виробничих процесів для оперативного визначення прибутковості свинарства - Науково-практична конференція молодих учених та аспірантів з міжнародною участю «Проблеми розведення, генетики, відтворення та технології виробництва продукції у тваринництві», присвячену 85-річчю від дня народження і 67 років виробничої, наукової, педагогічної та громадської діяльності доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН України Валентина Павловича Рибалка. Полтава.- 2021.-С.14-15 http://Svinarstvo.com/Documents/Library/Сonference26102021.pdf

 • Розробка та застосування оптимізованих технологічних рішень у свинарстві шляхом комп’ютерного моделювання виробничих процесів - I Міжнародна науково-практична конференція Modern scientific trends and standards. Scientific Collection «InterConf», (79):with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Modern Scientific Trends and Standards» (October 11-12, 2021). Santa Rosa, Argentina: Megafуn, №79.-2021.- Р.144-152.

 • Перспективи використання засобів комп’ютерного моделювання для прогнозування прибутковості свинарства за змінних умов - ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Добробут тварин в умовах глобальних змін клімату» (Посвідчення УкрІнтеі № 102) 21-22 квітня 2021 року м. Дніпро.- С. 110-111.

 • Застосування мови програмування С++ для розробки прикладних програм у сільському господарстві - Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах».- 25 лютого 2021 р., м. Дніпро.- 2021.-С.399-401.

 • Прогнозування обсягів утворення гноївки та потреби у земельних площах для її екологічно безпечної утилізації - І міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Добробут тварин в умовах глобальних змін клімату» (посвідчення УкрІНТЕІ № 740). 21-22 квітня 2020 року. м. Дніпро.-2020.- С.27-28.

 • Использование информационных технологий в вопросах разработки оптимальных решений производства свинины - Материалы XXIII Международной научно-практической конференция «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства», 20−22 мая 2020 г. Горки : БГСХА, в 2 ч. Ч. 2 2020. – С. 55 - 59. ISBN 978-985-7231-44-7

 • Комп’ютерне моделювання як засіб оперативного пошуку оптимізованих технологічних рішень у свинарстві - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва” 14 лютого 2020 року, Дніпро.- С.208-211. (Конференція зареєстрована в Українському ІНТЕІ, свідоцтво № 647 від 11 листопада 2019 року)

 • Використання комп’ютерного моделювання для оперативного пошуку оптимізованих технологічних рішень у свинарстві - Всеукраїнська Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції» присвячена 78-й річниці від дня народження доктора с.-г.наук, проф., чл.-кор. НААН України, акад. АН ВШ України, Заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера орденів «За заслуги» ІІІ ступеня та Святого князя Володимира Коваленка Віталія Петровича. 6-7 вересня, 2018 року. Херсон.- С.94-97.

 • Использование информационных технологий в вопросах разработки оптимальных решений производства свинины - Международный научный симпозиум посвященный 85-летию Государственного Аграрного Университета Молдовы «85 лет агрономического факультета – достижения и перспективы». 4-6 октября 2018. Кишинёв, С.112-136.

 • Моделювання об'ємно-планувальних рішень у тваринництві за допомогою 3D технологій - Тези доповідей Міжнародної Науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення ефективного виробництва у тваринництві» 29 березня 2018 р. м. Дніпро. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет.- 2018.- С.23-25.

 • Електронний навчально-методичний комплекс з фізики для вищих військових навчальних закладів засобами С++/Qt Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку: матеріали Міжнар. студ. наук.-практ. конф., м. Київ, 24 берез. 2017 р.: [зб. тез]/ПВНЗ «Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая, каф. ЮНЕСКО «Інформ.-комунік. технології в освіті». – Київ: [б. в.], 2017. – С. 245-248

 • Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Бази даних» засобами ActionScript Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: матеріали сьомої міжнародної науково-технічної конференції. – Полтава: ПНТУ; Баку: ВА ЗС АР; Кіровоград: КЛА НАУ; Харків: ДП "ХНДІ ТМ", 2017. – С. 43.

 • Електронний посібник з фізики для вищих військових навчальних закладів Актуальні проблеми розвитку сучасної науки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: Полтавський літератор, ПІБ МНТУ, 2016. – С. 105–108

 • Електронні посібники засобами ActionScript Актуальні проблеми розвитку сучасної науки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. - Полтава: Полтавський літератор, ПІБ МНТУ, 2016. – С. 102–105

 • Мова програмування ActionScript Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2015. – С. 65 – 67